Rentepiek in zicht

Rentepiek in zicht

Counterpoint - Mei 2023
De economische groei in de VS vertraagt, veert op in China/Azië en Europa zit ertussenin. Wij verwachten dat de wereldwijde groei en inflatie geleidelijk zullen afnemen, waardoor het einde van de renteverhogingen door de centrale banken van de ontwikkelde markten in zicht komt.

WELKOM
Min of meer op schema
In januari sprak ik over een cyclus die eindigt en een andere die dit voorjaar begint. Deze nieuwe cyclus zou worden gekenmerkt door een piek in de inflatie, een draai in het beleid van centrale banken en een opleving van de Chinese economie. Ondanks een paar marktverrassingen zit die voorspelling min of meer op op schema.

Nu de lente aanbreekt is het een goed moment, om de voorlopige balans op te maken en verwachtingen voor de rest van het jaar opnieuw tegen het licht te houden. Terugkijkend op de eerste paar maanden van het jaar is het duidelijk dat het een drukke en enigszins volatiele periode is geweest. We zagen de markten aan het begin van het jaar fors stijgen na een slecht beursjaar in 2022 en de aankondiging van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, dat de VS nu een fase ingaan waarin de inflatie begint af te koelen. De stemming op de markt stond in schril contrast met het sombere weer. Dit opgewekte sentiment was echter van korte duur, omdat verrassend sterke economische cijfers een somberder beeld opleverden en dat de hoge inflatie (en de rente) wel eens langer zou kunnen duren dan verwacht. Voeg daarbij de ineenstorting van Silicon Valley Bank en Credit Suisse, aanhoudende spanningen in de bankensector en je hebt een vrij volatiele beleggingsomgeving. 

Niettemin hebben zowel aandelen als obligaties tot nu toe positief gepresteerd en ligt onze voorspelling wat betreft inflatie, monetaire beleid en China op koers: de opleving in China is al begonnen,e inflatie is weliswaar hoger dan verwacht, maar vertoont tekenen van afname. En dit zal voor de centrale banken een belangrijke pijler zijn in hun beslissing om hun cyclus van renteverhogingen binnenkort te beëindigen. Wij denken dat de renteverhoging door de Federal Reserve onlangs, de laatste zal zijn voor dit jaar en van de rentecyclus. Voor de Bank of England verwachten we nog één (misschien twee) verhoging(en), voordat de rest van het jaar een pauze ingelast wordt. De Europese Centrale Bank kan de rente mogelijk nog even blijven verhogen, maar zal ook een einde gaan maken aan haar rentecyclus. 

Onze belangrijkste voorkeuren in portefeuilles zijn ongewijzigd. Wij vinden obligaties van hoge kwaliteit nog steeds aantrekkelijk, waarbij kortlopende obligaties een solide rendement bieden tegen een laag risico. Wat betreft aandelen, menen wij dat de rally in aandelen uit de eurozone te hard is gegaan. Aandelen uit de opkomende markten, met name uit Azië-Pacific, vinden we aantrekkelijker  gezien de groeivooruitzichten in de regio, vooral in China.


Daniele Antonucci, Chief Economist & Macro Strategist


GRAFIEK VAN DE MAAND
Verscherping kredietvoorwaarden
Centrale banken in ontwikkelde markten hebben sinds 2022 de rente snel en sterk verhoogd. Hoewel de piek van de rente nu in zicht is, is het effect van de verkrapping van het monetaire beleid in toenemende mate zichtbaar in de kredietverlening.


De kredietgroei vertraagt meestal tijdens recessies en hoewel de vrees voor een bankencrisis is afgenomen, kan dit ertoe leiden dat banken voorzichtiger zijn met het verstrekken van leningen. Het gevolg van de bankenstress is dat dit druk zet op de kredietverlening en daarmee het verkrappende monetaire beleid versterkt. De vertraging van de kredietgroei is al begonnen en zal waarschijnlijk een rem zetten op de economische groei.

Bron: Eigen onderzoek, Refinitiv; Noot: VS & EU-kredietnormen zijn gestandaardiseerd tot één indicator; gearceerde gebieden staan voor recessie.

BELEGGINGSFOCUS
Een krap monetair beleid wordt gevoeld
De snelle rentestijgingen werken nu door in de economie en de inflatie begint af te nemen - maar een recessie ligt op de loer.

Wat gebeurt er?

De westerse economieën vertragen in verschillend tempo. Een (waarschijnlijk) ondiepe recessie is aannemelijk in de VS en het VK. De eurozone is beter overeind gebleven dankzij een zachtere winter en lagere gasprijzen. De heropening van China speelt ook een rol. De eurozone blijft echter blootgesteld aan de groeivertraging in de VS en het VK. 

Ondanks de vrees voor een recessie stabiliseert het consumentenvertrouwen in de VS en de eurozone, terwijl het zich in het VK blijft herstellen van een laag niveau. De inkoopmanagersindices (PMI's) blijven stijgen naar een expansief niveau, onder impuls van de dienstensector. Hoewel de onderliggende inflatie in de dienstensector nog steeds hoog is, neemt de prijsdruk af en wijzen  indicatoren op een verdere afname, ook zijn deze niet voor alle goederen en diensten gelijk. 

Nadat de centrale banken van de ontwikkelde markten de rente het afgelopen jaar met enkele procentpunten hebben verhoogd, denken wij dat ze op het punt staan een pauze in te lassen. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft waarschijnlijk de laatste rentestap gezet voor dit jaar. De Bank of England (BoE) zal eveneens gaan pauzeren (maar dit is meer onzeker), gevolgd door de Europese Centrale Bank (ECB). In tegenstelling tot de verwachtingen van de markt, denken wij dat  beleidsrentes voor de rest van 2023 waarschijnlijk restrictief zullen blijven. 

In tegenstelling tot het westen richten China en een toenemend aantal Aziatische centrale banken zich op groei, omdat de inflatie geen issue is. De economische heropening van China wint aan kracht en het ziet ernaar uit dat de regio Azië-Pacific daarvan zal profiteren. Deze regio is immers een belangrijke schakel in de toeleveringsketens van Chinese bedrijven.

Waar we naar kijken

Groeiaandelen presteren dit jaar, na een moeilijk 2022, veel beter dan waardeaandelen. Vanuit een tactisch oogpunt staan wij neutraal in de keuze waarde versus groei. Enerzijds ondersteunen lagere obligatierentes doorgaans groeiaandelen. Dit is een potentiële steun in de rug gezien onze verwachting dat beleidsrentes in het tweede kwartaal zullen pieken, vooral in de VS. Anderzijds kunnen waardesectoren goed blijven presteren als de economische groei veerkrachtig blijft (zoals in 2022) en rentes oplopen. Er zijn echter risico's verbonden aan zowel de waarde- als de groeistijl. In het geval van groeiaandelen is er kans op meer aanhoudende winstverlagingen vanuit sectoren zoals technologie, die gevoeliger zijn voor de door ons voorziene daling van consumentenbestedingen. Aan de andere kant zijn waardeaandelen vaak meer cyclisch van aard. Nu we in een recessie terecht lijken te komen, kunnen de omstandigheden voor pure waardeaandelen in de komende 6-12 maanden moeilijker worden.

Met economieën die een verschillend groeitempo laten zien, verwachten wij dat de mondiale groei dit jaar zal aantrekken vanaf een niveau dat dicht tegen een recessie aanschurkt.
PORTEFEUILLE
Vasthouden aan Westerse obligaties en Oosterse aandelen
Wij hebben onze hogere weging in staatsobligaties en voorkeur voor aandelen uit Azië-Pacific gehandhaafd.

Vlagen van risk-on en risk-off sentiment wisselen elkaar regelmatig af. Daarom houden wij in onze portefeuilles een behoudende positionering aan op de middellange termijn. Dat wil niet zeggen dat wij in een volledige risk-off modus zitten; wij proberen de gevolgen van ongunstige marktbewegingen te beperken en tegelijkertijd, met posities gebaseerd op sterke fundamentals, op verantwoorde wijze risico’s te nemen en zo te profiteren bij een opleving op financiële markten.

Dit betekent een lagere weging in aandelen en minder kredietwaardige bedrijfsobligaties en een groter belang in hoogwaardige obligaties. Dit heeft ertoe geleid dat veel van onze beleggingen in 2023 tot dusver positief hebben gepresteerd, omdat zowel aandelen als obligaties tegelijkertijd zijn hersteld.

Nu de groei vertraagt, de inflatie afneemt en beleidsrentes hun piek bereiken, kunnen veilige staatsobligaties uit de ontwikkelde markten weer aantrekkelijke rendementen opleveren, terwijl het kredietrisico laag blijft. Wij hebben onlangs kortlopende staatsobligaties gekocht om de rentegevoeligheid van de portefeuilles te verminderen. Mocht de kredietverlening verder onder druk komen te staan, dan is het risico op wanbetalingen ook groter bij bedrijven met een lage kredietwaardgheid. Daarom blijven wij de voorkeur geven aan obligaties van hogere kwaliteit met aantrekkelijke waarderingen, zoals Europese investment-grade obligaties.

In een periode van afnemende groei in de ontwikkelde markten, vinden wij de economische vooruitzichten in Azië aantrekkelijk. De versnelde Chinese heropening in combinatie met steun van beleidsmakers, heeft geleid tot een positief momentum in de winstverwachtingen voor Azië-Pacific. Gegeven de huidige waarderingen van deze regio, biedt dit ruimte voor een positieve herwaardering. Wij hanteren daarom een overwogen positie in aandelenmarkten uit Azië-Pacific. 

Ondanks de aanhoudende rally in aandelen uit de eurozone, vinden we de waardering van deze markt onaantrekkelijk. De outperformance lijkt namelijk meer te zijn ingegeven door het positieve momentum van macro-economische verrassingen (zoals dalende energieprijzen), dan door een verbetering van fundamentele factoren. 

STAATSOBLIGATIES
Tactical_positionning_for_government_bonds
KREDIET
Tactical_positionning_for_credit
AANDELEN
Tactical_positionning_for_equities
LIQUIDEITEN & GOUD
Tactical_positionning_for_cash_gold
Wij nemen de tijd om te luisteren
We hopen dat u onze maandelijkse update met plezier heeft gelezen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze Counterpoint? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze andere publicaties:
Westerse obligaties en Oosterse aandelen
Westerse obligaties en Oosterse aandelen

APRIL 2023
In het eerste kwartaal van 2023 stelden beleggers en beleidsmakers hun visie op de wereldwijde economische omstandigheden bij. Nu China verder opengaat en het Westen worstelt met inflatie en volatiele markten beginnen asynchrone cycli te ontstaan.

Lees meer
Obligaties zijn terug
Obligaties zijn terug

FEBRUARI 2023
Na een van de slechtste jaren in de recente geschiedenis van de obligatiemarkten hebben hoogwaardige staatsobligaties de weg terug omhoog gevonden en vinden we dat ze goede rendementen bieden tegen relatief lage risico's.

Lees meer
Markten in Beweging
Markten in Beweging

JANUARI 2023
In de Quintet Beleggingsvooruitzichten 2023 delen onze beleggingsexperts hun visies op de economie, de financiële markten en beleggen.

Lees meer
De winter komt eraan
De winter komt eraan

NOVEMBER 2022
Voor het eerst in drie jaar domineert Covid niet de krantenkoppen nu we de koudere maanden ingaan, hoewel er nog steeds andere potentiële risico's en kansen zijn. Wat betekent dit voor portefeuilles ?

Lees meer

Dit document is bedoeld als marketing materiaal. Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Als de lening/het krediet wordt uitgedrukt in een andere valuta dan uw basisvaluta, kunnen wisselkoersschommelingen van invloed zijn op het te betalen bedrag.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).