Een nieuwe marktcyclus

Een nieuwe marktcyclus

POSITIONERING IN PORTEFEUILLES
Een nieuwe marktcyclus
Positionering in portefeuilles
Nu de tweede helft van het jaar aanbreekt vergroten we ons belang in Amerikaanse bedrijfsobligaties (investment grade, waarbij het valutarisico is afgedekt) en Europese aandelen met een relatief lage volatiliteit.

Met een groter belang in Amerikaanse bedrijfsobligaties neemt de rentegevoeligheid van obligatieportefeuilles enigszins toe. We doen dit omdat we ervan overtuigd zijn dat de Amerikaanse beleidsrente rond zijn piek zit. Zodoende hopen we te kunnen profiteren van dalende obligatierentes in de VS.

Voor de Amerikaanse beurs zien we risico’s vanwege de hoog opgelopen waarderingen en onze overtuiging dat we geen renteverlagingen van de Fed hoeven te verwachten. Europese aandelen met een relatief lage volatiliteit kunnen participeren bij aanhoudende stijgingen van Europese beurzen, terwijl de risico's bij een dalende markt lager zijn door de focus op defensieve sectoren en bedrijven.

AANDELEN
Te vroeg om risico’s toe te voegen

Ons belang in aandelen blijft over het algemeen wat kleiner ten opzichte van de strategische assetallocatie. Hoewel aandelenmarkten dit jaar tot nu toe relatief goede resultaten hebben geboekt, vinden we het nog niet het juiste moment om risico’s in portefeuilles toe te voegen.

Onze positionering: 

 • We verlagen de weging in Amerikaanse aandelen na de goede resultaten dit jaar en gegeven de renteverlagingen door de Fed die de markt inprijst.  Wij vinden de marktverwachtingen over het toekomstig pad van de beleidsrente te optimistisch. Daarnaast vergroten we het belang in Europese aandelen met een relatief lage volatiliteit. Dit soort aandelen is defensief van aard en ten opzichte van de brede markt beter bestand tegen volatiliteit en beursdalingen.
   
 • Voorkeur voor aandelen uit Azië-Pacific:  We handhaven ons belang in deze regio binnen aandelenportefeuilles. De basis hiervoor is de heropening van China en Japan, aantrekkelijke waarderingen en het herstel van bedrijfswinsten dat we verwachten. Bovendien geeft de lage inflatie in China de centrale bank de ruimte om de economie te blijven stimuleren.
Te vroeg om risico’s toe te voegen
BEDRIJFSOBLIGATIES
Voorkeur voor hoge kwaliteit

We zijn terughoudend op obligaties met een lagere kredietwaardigheid, vooral de Amerikaanse high-yield markt die gevoelig is voor de druk op de bankensector, strengere kredietvoorwaarden en de impact van renteverhogingen.

Onze positionering:

 • Amerikaanse bedrijfsobligaties (investment-grade, valutarisico afgedekt) gaan waarschijnlijk profiteren van het einde van de renteverhogingen door de Fed, daarmee vooruitlopend op de ECB en de BoE. Wij hebben ons belang in Amerikaanse bedrijfsobligaties verhoogd.
   
 • Handhaven van een lagere wegingin high-yield obligaties: aangescherpte kredietvoorwaarden en een verwachte stijging van wanbetalingen zetten druk op de risico-opslag.
Voorkeur voor hoge kwaliteit
STAATSOBLIGATIES
Voorkeur voor staatsobligaties nu piek in rente nabij is
We houden een grotere weging aan in hoogwaardige staatsobligaties, met een voorkeur voor Amerikaanse staatsobligaties (valutarisico afgedekt) die ondersteund worden door de piek in de beleidsrente en een verwachte recessie.
 

Onze positionering:

 • Bovengemiddeld weging in Amerikaanse staatsobligaties (valutarisico afgedekt): we vinden de waarderingen aantrekkelijk, met name vanwege onze overtuiging dat de rente in de VS waarschijnlijk rond z’n hoogtepunt zit.
   
 • Handhaven Europese staatsobligaties: de strijd tegen inflatie door de ECB is nog niet gewonnen, maar later dit jaar verwachten we dat de beleidsrente ook hier zal pieken.
Voorkeur voor staatsobligaties nu piek in rente nabij is
CASH EN GOUD*
Goud als bron van spreiding

We houden een strategische positie in goud aan als bron van spreiding in portefeuilles.

Onze positionering:

 • Huidige cash positie handhaven: we denken dat een neutrale allocatie ten opzichte van onze strategische asset allocatie passend is. Onze behoudende positionering komt tot uiting in een hogere weging in staatsobligaties.
 • We houden een allocatie naar goud aan die in lijn is met de neutrale weging in de strategische asset allocatie. 

* Niet van toepassing op InsingerGilissen portefeuilles daar deze niet beleggen in Cash en goud
Goud als bron van spreiding

Dit document is bedoeld als marketingmateriaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle prognoses en voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen en aannames over de huidige en toekomstige marktomstandigheden en er is geen garantie dat het verwachte resultaat uiteindelijk zal worden behaald. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2023. Alle rechten voorbehouden.

Contact us