Een nieuwe marktcyclus

Een nieuwe marktcyclus

BELANGRIJKSTE MACRO- EN MARKTVOORUITZICHTENAMERIKAANSE
Amerikaanse inflatie is zijn hoogtepunt voorbij en de Fed stopt waarschijnlijk met renteverhogingen
De Amerikaanse inflatie is nu minder dan 5%. Dit biedt de Fed ruimte om geen renteverhogingen meer door te voeren en het monetaire beleid restrictief te houden. Pas in 2024 gaan we uit van renteverlagingen.
Macro-economische vooruitzichten
Vanaf de piek van 9,1% halverwege vorig jaar is de Amerikaanse inflatie nu gedaald tot onder de 5%, en deze neerwaartse trend zet gestaag door.  De kerninflatie (de inflatie exclusief voeding en energie) zwakt echter langzaam af.

Nu de inflatiepiek achter ons ligt, kan de Fed de rentecyclus beëindigen waarmee de centrale bank in maart 2022 begon. Hoewel de inflatie nog hoog is en de arbeidsmarkt sterk, verwachten we dit jaar geen renteverlagingen (ondanks de verwachting van de markt). We gaan ervan uit dat de Fed zijn verkrappend monetaire beleid tijdelijk stopzet en de beleidsrente de rest van het jaar op hetzelfde niveau houdt. Renteverlagingen zijn, naar onze mening, pas in 2024 aannemelijk.
Macro-economische vooruitzichten
Marktvooruitzichten
Uit de grafiek is af te lezen dat de rente op kortlopend Amerikaans schatkistpapier ongeveer even hoog is als het winstrendement (winst/marktkapitalisatie) van de S&P 500. Dit laat zien dat de risico-rendementsverhouding voor aandelen niet bijzonder aantrekkelijk is in vergelijking met hoogwaardige obligaties. Door de afzwakkende economische groei en inflatie in de Verenigde Staten, in combinatie met onze verwachting dat de Fed de rentecyclus zal stopzetten, hebben we een voorkeur voor Amerikaanse staats- en bedrijfsobligaties (investment grade). 

We blijven voorzichtig als het gaat om Amerikaanse high-yield obligaties, omdat we denken dat de risicopremies (het verschil in rente ten opzichte van staatsobligaties) zullen oplopen als gevolg van strengere financieringsvoorwaarden, zwakkere economische omstandigheden en meer wanbetalingen.

De positieve resultaten op de Amerikaanse beurs dit jaar zijn grotendeels te danken aan een handjevol grote groeiaandelen (denk aan de bekende namen binnen de technologiesector). Dit in tegenstelling tot de Europese aandelenmarkt, waar de stijging wat breder wordt gedragen. Op dit moment prijst de markt maximaal vier renteverlagingen door de Fed in voor 2023. Dit vinden we te optimistisch. We verwachten eerder dat de Fed de rente de rest van het jaar op hetzelfde niveau houdt. 
Marktvooruitzichten
TERUG NAAR BOVENEUROZONE
Inflatie en rente binnen eurozone/Verenigd Koninkrijk lopen achter op VS
In de VS piekte de inflatie in juni 2022, maar in de eurozone/het Verenigd Koninkrijk gebeurde dat pas in oktober 2022. Daar is de inflatie nog steeds erg hoog. Het aanhoudende verkrappende monetaire beleid van de ECB en de BoE drukt op de inflatie en er zijn meerdere tekenen dat de prijsdruk langzaam afneemt.
Macro-economische vooruitzichten
In tegenstelling tot de VS, waar de piek in de algemene inflatiecijfers en de kerninflatie duidelijk te zien is, hebben de eurozone en het Verenigd Koninkrijk nog even te gaan in hun strijd tegen inflatie. De berichtgeving vanuit de Fed is niet altijd eenduidig, maar de president van de ECB, Christine Lagarde, is heel duidelijk in haar communicatie: de centrale bank ziet nog steeds reden om de rente te verhogen. 

In het Verenigd Koninkrijk blijft de inflatie relatief hoog en de BoE heeft onlangs zijn inflatieverwachtingen afgegeven: 5,1% tegen het einde van het jaar. Dat was eerst nog 3,9% - de daling verloopt dus langzamer dan verwacht. Dit betekent dat we waarschijnlijk nog een paar renteverhogingen gaan meemaken van zowel de ECB als de BoE. Toch verwachten we dat deze centrale banken ook het voorbeeld van de Fed zullen volgen en in de komende maanden op de pauzeknop zullen drukken. 
Macro-economische vooruitzichten
Marktvooruitzichten
De bovengemiddelde prestaties van aandelen uit de eurozone sinds het einde van 2022 kan grotendeels worden toegeschreven aan de lage aandelenwaarderingen en de verrassende veerkracht van de economie dit jaar. Positieve economische verrassingen beginnen echter af te nemen en naar onze mening worden winstverwachtingen in de eurozone nog steeds te hoog ingeschat. 

Historisch gezien blijven cyclische sectoren en de brede Europese markt vaak achter in vergelijking met defensieve sectoren tijdens periodes van economische neergang en hoge volatiliteit. Daarom vinden wij defensieve sectoren (zoals gezondheidszorg en consumptiegoederen) en landen (zoals het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland) relatief aantrekkelijk. Ze kunnen voor meer stabiliteit en spreiding zorgen binnen Europese aandelenportefeuilles.
Marktvooruitzichten
TERUG NAAR BOVENOPKOMENDE MARKTEN
De heropening van de Chinese economie en steunmaatregelen zetten door
Omdat er geen inflatiedruk is in China, zal de Chinese centrale bank (PBoC) de rente zeer waarschijnlijk laag houden, of nog verder verlagen. In combinatie met de aanhoudende heropening van de economie betekent dit dat de dienstensector en consumentenuitgaven waarschijnlijk verder zullen aantrekken.
Macro-economische vooruitzichten
Recente economische data vanuit China heeft de vraag doen rijzen of het herstel niet aan kracht inboet, maar wij denken dat de economie nog ruimte heeft om verder te normaliseren. Bij een zwakke inflatie zal China zijn economie waarschijnlijk blijven stimuleren met een lage rente. Dit ondersteunt de groei in de hele regio Azië-Pacific.

Het vertrouwen van Chinese consumenten heeft na drie jaar van strenge lockdownmaatregelen een deuk gekregen, maar dat zal ongetwijfeld herstellen. Dit wordt bevestigd door de ongekend hoge binnenlandse toerismecijfers die onlangs naar buiten kwamen.

Bovendien kost de normalisatie van een economie op basis van een terugkeer van consumentenvertrouwen tijd. Dit is ook het geval in Japan: daar werden de meeste covidmaatregelen in 2022 geschrapt, maar dat werd pas zichtbaar in de cijfers van het eerste kwartaal van 2023, toen de economische groei boven verwachting aantrok. 
Macro-economische vooruitzichten
Marktvooruitzichten
Wij verwachten dat het economisch herstel in de regio Azië-Pacific een aanhoudende groei van bedrijfswinsten mogelijk maakt. Kijkend naar waarderingen zien we een gunstiger beeld voor aandelen uit Azië-Pacific dan voor de relatief dure Amerikaanse markt. Eerstgenoemde regio kan in sterke mate profiteren van de Chinese heropening en stimuleringsmaatregelen.

Bovendien vinden wij Japanse aandelen aantrekkelijk op grond van waarderingen, een veerkrachtige winstgevendheid van bedrijven, aantrekkende economische groei, een ruim monetair beleid en een verbeterde corporate governance dankzij structurele hervormingen. De ontwikkelingen in Japan zijn zowel verbonden aan de binnenlandse omstandigheden - omdat de economie steeds verder opengaat en herstelt - als aan de algemenere trends binnen Azië-Pacific, zoals de heropening van China. 
Marktvooruitzichten
TERUG NAAR BOVEN

Dit document is bedoeld als marketingmateriaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle prognoses en voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen en aannames over de huidige en toekomstige marktomstandigheden en er is geen garantie dat het verwachte resultaat uiteindelijk zal worden behaald. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2023. Alle rechten voorbehouden.

Contact us