Een nieuwe marktcyclus

Een nieuwe marktcyclus

HOE ONZE BLIK OP DE WERELD VERANDERT
BELEGGINGSFOCUS
Hoe onze blik op de wereld verandert
In het Westen vertraagt de groei. Perioden van financiële instabiliteit en de druk op de bankensector zorgen voor een krapper financieringsklimaat, terwijl de groei in het Oosten juist toeneemt. Met enige regelmaat hebben we te maken met marktvolatiliteit en er is nog steeds een aanzienlijke kans op een lichte recessie in de VS. China en Japan hebben meer ruimte voor economisch herstel. In tegenstelling tot onze eerdere verwachtingen lijken de eurozone en het Verenigd Koninkrijk een recessie ontlopen te hebben door de afgenomen energierisico's. Dit verkleint de kans op renteverlagingen in ontwikkelde landen. Wij verwachten die pas in 2024.DE WERELDECONOMIE
De drie grote veranderingen van 2023 zetten door: dalende inflatie, einde rentecyclus en aantrekkende Chinese economie
Aan het begin van 2023 verwachtten we drie grote verschuivingen - die tot op zekere hoogte uit zijn gekomen. We denken dat deze in de rest van het jaar zullen doorzetten
De inflatie neemt af
De inflatie neemt af

In de VS begint de inflatie af te zwakken. Daarachteraan volgen de eurozone en het Verenigd Koninkrijk, waar de inflatie nog hoog is, maar waarschijnlijk zal inzakken.

Centrale banken stoppen met verhogen
Centrale banken stoppen met verhogen

De laatste renteverhoging van de Fed was, in onze ogen, waarschijnlijk de laatste van dit jaar. We verwachten dat de ECB en de BoE dit voorbeeld zullen volgen, maar pas later dit jaar. Eerst hebben ze nog af te rekenen met de hoge inflatie. In 2023 verwachten we geen renteverlagingen.

De Chinese economie trekt aan
De Chinese economie trekt aan

Het land heeft geen last heeft van inflatiedruk en er is ruimte om de economie met beleidsmaatregelen te ondersteunen.

Centrale banken stoppen tijdelijk met verkrappend monetair beleid nu de inflatie afneemt, maar boven de doelstelling blijft.

Central Bank Policy Rates

Bronnen: Quintet, Refinitiv. Toelichting: stippellijn = eigen vooruitzichten.

China's economische groei lijkt door te zetten

China Purchasing Managers Index

Bronnen: Quintet, Refinitiv

TERUG NAAR BOVENFinanciële markten
Hoogwaardige obligaties en defensieve aandelen zijn aantrekkelijk in deze late, volatiele, fase van de cyclus
Nu rentes de piek nabij zijn, de groei stagneert en inflatie afzwakt, zien we kansen voor hoogwaardige obligaties. In het verleden is gebleken dat deze onder de huidige omstandigheden gemiddeld genomen beter presteren dan aandelen. Op dit moment is de risico-rendementsverhouding van aandelen niet bijzonder aantrekkelijk in vergelijking met hoogwaardige obligaties: Amerikaans schatkistpapier met een looptijd van 6 maanden levert momenteel net zo veel op als het winstrendement (winst/marktkapitalisatie) van de S&P 500.

We denken dat het opwaarts potentieel voor aandelen beperkt is in deze late, volatiele, fase van de cyclus. Daarom vinden we het nog te vroeg om risico’s aan portefeuilles toe te voegen. Aandelen met een lage volatiliteit zijn aantrekkelijk: ze zijn beter bestand tegen neerwaartse marktrisico's en participeren tevens bij stijgende beurzen. Daarnaast zijn aandelen uit Azië-Pacific (inclusief Japan) aantrekkelijk gewaardeerd. Dit is vooral ingegeven door het feit dat inflatie geen probleem is in Azië en de heropening van China doorzet.
TERUG NAAR BOVEN

Dit document is bedoeld als marketingmateriaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2449 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle prognoses en voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen en aannames over de huidige en toekomstige marktomstandigheden en er is geen garantie dat het verwachte resultaat uiteindelijk zal worden behaald. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.quintet.com/en-gb/data-protection).

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2023. Alle rechten voorbehouden.

Contact us