Client Advisor

InsingerGilissen, Amsterdam, NLD, 1017 BV
Stroke 3Created with Sketch.
< Back to search Apply Now

Doel van de functie

 

Het vertalen van vastgestelde beleggingsdoelstellingen van cliënten op basis van vermogensdoelstellingen, en risicobereidheid van de cliënt naar beleggingsadviezen of (centraal) vermogensbeheer om optimale beleggingsresultaten te behalen. Het coördineren en bewaken van de hieruit voortvloeiende activiteiten. Het leveren van een productieve bijdrage aan de groei van beheerde vermogens en het acquireren van nieuwe cliënten.

 

Verantwoordelijkheden

Portefeuillebeheer 

 • Overlegt met cliënten en brengt specifieke aspecten van de persoonlijke financiële situatie in kaart 
 • Analyseert de financiële positie van cliënten, stelt in overleg met de cliënt het gewenste risicoprofiel vast, adviseert over de aard van de dienstverlening en adviseert cliënten over het beleggen van hun vermogen 
 • Legt beleggingsdoelstellingen vast en bespreekt haalbare performance met de cliënten A)
 • Adviseert over de inrichting en samenstelling van beleggingsportefeuilles, passend bij de doelstellingen en risicobereidheid van de cliënt 
 • Bespreekt ten minste jaarlijks de performance en de ontwikkeling van het vermogen t.o.v. de doelstellingen A)
 • Voert  -binnen de met de cliënt gemaakte afspraken- het beleggingsbeleid uit voor cliënten ter realisatie van de doelstellingen 
 • Verstrekt informatie over tarieven en voorwaarden en onderhandelt hierover met cliënten binnen toegekende bevoegdheden 
 • Bewaakt ingenomen posities en speelt tijdig in op marktontwikkelingen 
 • Signaleert bijzonderheden en doet zo nodig voorstellen tot bijsturing
 • Voert beursorders uit en bewaakt de feitelijke en administratieve afwikkeling van orders en transacties 
 • Het concreet aanbieden van de op de cliënt/cluster van toepassende zijnde cliëntenpropositie


Relatiebeheer

 • Cliënten bezoeken en telefonisch contact met cliënten om een duurzame klantrelatie te onderhouden en uit te bouwen 
 • Informeert cliënten over bereikte resultaten en geeft toelichting op het gevoerde beleggingsbeleid teneinde het draagvlak bij de cliënt te vergroten
 • Zorgt dat lopende zaken zorgvuldig worden afgehandeld en schakelt zo nodig gespecialiseerde collega’s in
 • Ziet toe op een optimale en passende dienstverlening aan de cliënt en uitstraling van het juiste imago
 • Speelt proactief in op vragen en wensen van cliënten m.b.t. het optimaliseren van hun beleggingsportefeuille
 • Houdt een adequate contact- en accountplanning ter vergroting van zijn sales force effectiveness 
 • Benadert cliënten actief op basis van gesignaleerde ontwikkelingen
 • Stelt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de doelgroep
 • Levert een actieve bijdrage aan de groei van beheerde vermogens door het vergroten van de share of wallet van bestaande cliënten tegen marges die binnen de bank gesteld worden
 • Levert een actieve bijdrage aan het acquireren van nieuwe cliënten mede door middel van de effectieve inzet van het eigen netwerk 

 

Rapportage en bewaking

 • Bij het aanbieden van bankproducten- en diensten, toezien op nalevering van wet- en regelgeving zoals MiFID II tijdens de verschillende processtappen
 • Het op orde houden van dossiers conform de daarvoor geldende (dossier/cliëntrevisie) regels
 • Dagelijks meewerken aan een positief klimaat binnen het team, waardoor in een sfeer van team spirit en samenwerking, ideeën en best practices worden uitgewisseld
 • Houdt klantgegevens bij binnen het geautomatiseerde systeem
 • Bewaakt de omzet en cliëntrentabiliteit aan de hand van vastgestelde performancecriteria 
 • Inventariseert gerealiseerde resultaten en zet deze af tegen de geformuleerde commerciële targets 
 • Stelt periodiek rapportages op in een overeengekomen vorm 
 • Bewaakt actief de risico’s t.a.v. effecten/derivaten (onderliggende waarden, dekking, overschrijding bandbreedtes e.d.) 
 • Ziet toe op een correcte en tijdige administratieve afhandeling van gemaakte afspraken


 

Kennis en ervaring

 

 • HBO+/WO werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring (10 jaar+) commerciële ervaring in de bancaire sector of financiële dienstverlening 
 • DSI registratie (ESMA beleggen adviseren maatwerk) 
 • Goede kennis en beheersing van de Engelse taal 
 • Kennis van financiële planningsaangelegenheden (waaronder OPAL) en toepassing van Life Event Management 
 • Goede kennis van financiële markten en uiteenlopende beleggingsproducten 
 • Ruim voldoende (praktische) kennis van regelgeving en compliance procedures omtrent beleggingsdienstverlening aan cliënten
 • Goede communicatieve vaardigheden om financiële (plannings)adviezen en adviezen met betrekking tot beleggingsdienstverlening begrijpelijk en overtuigend aan de cliënt over te brengen 
 • Kennis van order- en executieproces en het aannemen en opgeven van effectenordersient  Private Banking Services management producten- en diensten in het algemeen en in het bijzonder van InsingerGilissen waaronder Estate Planning,  Bewind & Executele, Filantropie, Credits en Shoe Box aan te bieden 
   
< Back to search Apply Now